แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ทั้งหมด 2 รายการ
# ชื่อรายการ วิธีการจัดหา งบประมาณ สถานะโครงการ
1 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
หน่วยงาน: คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป e-Bidding 800,000.00 ประกาศร่าง TOR
2 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานอธิการบดี 1 รายการ
หน่วยงาน: สำนักงานอธิการบดี
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป e-Bidding 1,500,000.00 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง